ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

maconstruction.gr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ


 • Υπεύθυνη δήλωση  του ν. 1599/1986 (ανάθεση του ιδιοκτήτη στον μηχανικό)
 • Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη, στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου(Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας, ο αριθμός της οικοδομικής άδειας, όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής ή εγκατάσταση της χρήσης σε αυτό, καθώς και αν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας της παραγράφου 1Α, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης, καθώς επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23.
 • Τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 στην οποία αναφέρεται το ακίνητο , όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
 • Τεχνική έκθεση μηχανικού
 • Φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής
 • Αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της άδειας, της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν.4014/2011 και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100

Σε κάθε περίπτωση κτίσματος ή κατασκευής στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ΄87) που περιέχει απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου.

 • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Έγγραφα ρύθμισης με προηγούμενους νόμους (Ν. 3843/10, Ν. 1337/83)
 • Αποδείξεις παλαιότερων πληρωμών (ΥΔ του ιδιοκτήτη για το ύψος του συνολικού ποσού)
 • Αμοιβή μηχανικού / εισφορά ΤΕΕ
 • ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ μηχανικού
 • Νέα οικοδομική άδεια μετά από ένταξη στο Ν.4014
 • Δελτίο δομικής τρωτότητας